Nieuwsblad “Zevensprong” voor Brielle e.o.

H. Barnabas, apostel (feest 11 juni)

Van de redactie

Er zijn iets minder ingezonden artikelen deze maand. Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor het tuinfeest.
– 10age7 verslag 12-05-2023: Genieten van de schepping
Oecumenische wandeling op zondagmiddag 25 juni
– Tuinfeest zondag 11 juni
– Kinderwoorddienst 11 juni 2023: Jezus geeft zichzelf aan ons
– Verslagje Eerste Heilige Communie 14 mei
Tot slot: Over de heilige van de maand

Van de locatieraad

Financiën
Het moet helaas worden gezegd: de parochie waar wij toe behoren heeft financiële (begrotings)tekorten. Dit is geen nieuwe situatie. Onder andere als gevolg van hiervan is vorig jaar de temperatuur in de kerk en pastorie omlaag gebracht. Dit heeft al tot een flinke besparing geleid wat betreft stookkosten. Het parochiebestuur heeft afgelopen maand echter aangegeven dat er, waar mogelijk, nog meer bezuinigd moet worden. Voor Brielle betekent dit dat wij zo spoedig mogelijk gaan bekijken op welke manier(en) en per wanneer dit gaat gebeuren.
Open Monumenten Dag
Op 9 september mogen wij onze deuren openen voor bezoekers. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers die als (hulp)koster in “ploegendienst “ aanwezig willen zijn om e.e.a. in goede banen te leiden. Aanmelden hiervoor kan via secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl of via een van de andere leden van de locatieraad.
Korenfestival “De Watergeus”
Op 23 september mogen wij onze deuren opnieuw openen als deelnemende locatie van dit festival. Ook hier zoeken wij (hulp)kosters om tussen 10:00 en 17:00 in “ploegendienst” aanwezig te zijn.

Kopijdatum voor de Zevensprong van juli-augustus

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 juni. Foto’s en afbeeldingen in JPG-formaat als bijlage.
Deze editie verschijnt rond 1 juli 2023.

Tijden, plaatsen, voorganger, intenties

(Informatie onder voorbehoud)

04-05. 15:00 Brielle (W&G)
11-06. 09:30 Brielle (BP) Tiny Zijp, Marja Moll
18-06. 09:30 Brielle (W&G) *
25-06. 09:30 Brielle (RW) Wim van Niekerk
* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie

(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pastor R. Winkelhuis
(SL): diaken S. Lokken (LD): pastoor L. van Deelen
(RD): diaken R. Dits (W&G): Woord & Gebedsviering
(BP): em.pastor B. Poortvliet

Steun uw kerk financieel

Steun uw kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Alg. Kerkbijdrage RK kerk Martelaren van Gorcum of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun hard nodig! Minimale donatie via Givt is € 0,25

10age7 verslag 12-05-2023: Genieten van de schepping

De Schepper heeft een grote diversiteit aangebracht en wij mogen daarvan genieten. Telkens weer, maar staan we daar ook bij stil? We hadden gevraagd of de jongeren (een bosje) bloemen wilden meebrengen. Daar hebben we de kerk mee versierd voor de Eerste Heilige Communieviering die zondags plaats zou vinden. Een kleurig en geurig geheel. Daarna hebben we een pictionary gespeeld (iemand krijgt een woord en tekent dit, waarbij de andere moeten raden wat het is) met allemaal woorden uit de natuur: o.a. dieren, planten en natuurverschijnselen. Het duurde even voordat de link werd gelegd naar het thema van de avond. In de Bijbel kom je gelijk al in de eerste hoofdstukken het scheppingsverhaal tegen, wat bij iedereen gelukkig wel bekend was. In de psalmen wordt daar nog al eens op dichterlijke wijze een lofzang aan gewijd. De meeste keren zijn we er ons niet eens van bewust hoe prachtig de schepping in elkaar zit, het is gewoon om ons heen als een vanzelfsprekendheid. Gelukkig zijn alle mensen ook anders anders zou het saai worden en voorspelbaar. Daarna deden we nog een spel: “Papegaaien”. Wie zeggen het meest op het zelfde moment precies hetzelfde, dat was wel een beetje hilarisch en gezellig.
Vervolgens werd er nog het lied van Elly en Rikkert gezongen ‘kijk eens naar de vogels’ als afsluiting van deze thema avond.
Dit seizoen is er nog één afsluitende vrijdagavond in juni, daarna hopen we in september weer van start te kunnen gaan met het 17e seizoen van 10age7.
Voor meer info of opgeven: tel/app: 06-15286157 of email naar: jongenoud@rkkerk-brielle.nl of 10age7@rkkerk-brielle.nl Vermeld naam en leeftijd en wij nemen dan contact op.
Lukt jou de vrijdagavonden niet, of niet iedere maand, of wil je bij activiteiten zo nu en dan eens helpen? Geen probleem, laat het ons weten.

Graag tot ziens.

Oecumenische wandeling op zondagmiddag 25 juni

Net als vorig jaar organiseert de oecumenische werkgroep ook dit jaar eind juni een wandeling, twee weken vóór de herdenking van de Martelaren van Gorcum. Ook al is die gebeurtenis lang geleden, het is goed om met elkaar in gesprek te gaan over verschillen en verbondenheid.
We nodigen iedereen uit om op zondagmiddag 25 juni mee te doen aan deze oecumenische wandeling. Tijdens die wandeling gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die de borden en de stoeltegels langs de route bij ons oproepen. We beginnen om 15:00 uur in de Bedevaartskerk. Daar worden we ontvangen met koffie en thee en wordt de wandeling ingeleid door Henk Lugtenburg. Hij zal in een persoonlijk verhaal vertellen hoe de oecumenische verbondenheid zich in de loop van de jaren bij hem heeft ontwikkeld. Vervolgens gaan we de wandeling maken naar de Sint Catharijnekerk. We volgen daarbij de ‘Geuzen- en martelarenroute’, de bezinningsroute die vorig jaar met het oog op dit herdenkingsjaar is gerealiseerd. De route bestaat uit in het wegdek aangebrachte tegels (we hopen dat die dan weer in het wegdek liggen) en aan palen bevestigde borden met citaten over vrijheid en verdraagzaamheid van meer en minder bekende wereldburgers. Aan de hand daarvan gaan we met elkaar in gesprek. Om 16:30 uur wordt de wandeling afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint Catharijnekerk, waarin pastoor Jack Glas, de custos van het bedevaartsoord, en ds. Eibert Kok, dominee van de Sint Catharijnekerk, samen zullen voorgaan. Na de viering is er tenslotte nog gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.
We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze oecumenische wandeling om zo de Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid te vieren en te gedenken als een geschenk en een opdracht.

Tuinfeest zondag 11 juni

Beste mensen we willen graag na de viering van zondag 11 juni gezellig samenkomen in de tuin onder het genot van een hapje en een drankje.
Zoals eerdere jaren willen wij u vragen zelf lekkers mee te nemen, dit mag zoet of hartig zijn, vast of vloeibaar. (Voor de viering kunt u dit afgeven bij de keuken en na de viering zal dit als een soort buffet klaarstaan om samen van te genieten). Wij hopen dat u weer enthousiast zult deelnemen en dat de weersomstandigheden gunstig zullen zijn.

Kinderwoorddienst 11 juni 2023: Jezus geeft zichzelf aan ons

Zondag 11 juni zal om 9:30 uur in de RK-kerk, Nobelstraat 24 in Brielle een viering gehouden worden met kinderwoorddienst.
De instelling van de Eucharistie vieren we op Witte Donderdag maar dan gaat de aandacht vooral naar het lijden en sterven van Christus. Vandaag vieren we nogmaals het grote geschenk dat Jezus ons naliet: zijn zelfgave aan ieder van ons in de Heilige Communie.
Jezus geeft zichzelf in de Heilige Eucharistie als voedsel voor ons hart, opdat we het leven niet oppervlakkig leven maar ten volle. Hij zelf is onze Vrede. De kracht van de Heilige Eucharistie is zó groot, terwijl Jezus zich zo nederig en onopvallend geeft onder de gedaante van die kleine hostie.
Deze feestdag nodigt ons uit met grotere liefde en grotere eerbied stil te staan bij dit Heilige Sacrament van de Eucharistie. Als wij de communie krijgen en het heilig Brood eten, denken we aan Jezus die zijn leven voor ons gaf.
Met de kinderen denken we na over hoe bijzonder het is dat God zo dicht bij ons wil zijn.

Zondag 14 mei Eerste Heilige Communie

Op 14 mei was het zover. Na maanden voorbereiding ontvingen Alan, Dex, Gabriele, Maya, Oliwia en Pola hun Eerste Heilige Communie van pater Youri Konchenko. De viering werd begeleid door ons St. Caecilia koor en een paar liedjes werden gezongen door een gelegenheidsgroepje van parochianen.

Tijdens de viering werden een flink aantal foto’s gemaakt waarvan er hier 2 worden geplaatst. Overige foto’s kunt u vinden via de Algemene Fotopagina op onze website.

Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich aanmelden via website@rkkerk-brielle.nl met als onderwerp “Aanmelding Mededeling mailing” of via onze website. De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website.
Via deze mailing wordt:
– mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) door komen;
– bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de Zevensprong en de Pieckfijn.

Over de heilige van de maand

Barnabas, geboren op het eiland Cyprus, behoorde tot de eerste gelovigen van de Kerk van Jeruzalem. Hij verkondigde het Evangelie te Antiochië, sloot zich bij de apostel Paulus aan en vergezelde hem op zijn eerste reis. Ook was hij op het Concilie van Jeruzalem aanwezig. In zijn vaderland teruggekeerd, verbreidde hij er het evangelie, totdat hij door de dood werd weggeroepen.
Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden, dat iemand uit de parochie bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. U kunt bellen met Miep Hink 416 291 en met het parochiehuis 0181-412 142. Buiten de uren dat parochiewacht aanwezig (maandag – donderdag, 09:30 – 11:30) is, kunt u het antwoordapparaat inspreken. U kunt ook bellen naar een van onze pastores.

Misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via het formulier op de website of via de parochiewacht (ma t/m/donderdag 09:30 – 11:30 uur).
Vrije misintenties, zoals bijv. 25 jarig huwelijk, kunt u opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl
Per misintentie vragen wij u een stipendium van € 10,00. U kunt deze betaling doen naar IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Alg. Kerkbijdrage RK kerk HH Martelaren van Gorcum o.v.v. Misintenties of via de Givt app met de misintentie QR code die onderaan het misintentie-formulier staat.

QR code om misintentie te betalen