Rozenkrans

Welkom op onze pagina met het Rozenkrans gebed.

Voor een uitleg over de Rozenkrans verwijzen wij u naar de Encyclopedie en Wikipedia.
Ook willen wij graag weten wat u van deze pagina vindt.

Wij hopen dat u ter ondersteuning van uw gebed een Rozenkrans ter beschikking heeft,
en wensen u veel devotie toe in uw gebed.

We starten de Rozenkrans met het maken van het kruisteken. Hierna volgt de lofprijzing:
“Eer aan de Vader”:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen
Amen

Op de eerste grote kraal bidden we het “Onze Vader”:

Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schuld
Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade

Nieuwe versie, ingevoerd oktober 2016:

Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
En breng ons niet in beproeving
Maar verlos ons van het kwade

De volgende 3 kralen zijn ter ere van Maria in haar relatie tot de drie
Goddelijke personen binnen de drie-eenheid. Gestart wordt met
“Ik groet U..” gevolgd door het “Wees gegroet”:

Ik groet U, Dochter van God de Vader

Wees gegroet Maria, vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is de vrucht van uw schoot
Heilige Maria, Moeder van God
Bidt voor ons, zondaars
Nu, en in het uur van onze dood

Ik groet U, Moeder van God de Zoon

Wees gegroet..

Ik groet U, Bruid van God de Heilige Geest

Wees gegroet..

Hierna volgt opnieuw de lofprijzing, waarna de eigenlijke rozenkrans begint:
– op de kleine kralen wordt het “Ẅees gegroet” gebeden.
– op de grote kralen het “Onze Vader”.
– een reeks van 10 kralen (een zgn. “tientje”) wordt afgesloten met de lofprijzing.

Tevens kan men bij elk “tientje” een korte meditatie houden aan de hand van de Geheimen.
Bij elk “tientje” neemt men één geheim. Men heeft de keus uit:

– de Blijde Geheimen, welke officieel op de maandag en zaterdag worden gebeden:

 • De engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria
 • Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
 • Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem
 • Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
 • Jezus wordt in de tempel wedergevonden

– de Droeve Geheimen, welke officieel op de dinsdag en vrijdag worden gebeden:

 • Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
 • Jezus wordt gegeseld
 • Jezus wordt met doornen gekroond
 • Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calcarië
 • Jezus sterft aan het kruis

– de Glorievolle Geheimen, welke officieel op de woensdag en zondag worden gebeden:

 • Jezus verrijst uit de doden
 • Jezus stijgt op ten hemel
 • De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
 • Maria wordt in de hemel opgenomen
 • Maria wordt in de hemel gekroond

– de Geheimen van het Licht, welke officieel op de donderdag worden gebeden:

 • Doop van Jezus in de Jordaan
 • Openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
 • Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods
 • Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
 • Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

De Geheimen van het Licht zijn in 2002 door paus Johannes Paulus II aan het Rozenkransgebed toegevoegd.

Het Rozenkransgebed wordt beëindigd met het kruisteken.